جستجو
 
افتخارات واحدهای فناوری

رديف

عنوان

رتبه

سال

 1

اولين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

مقام سوم

۱۳۸۷

 2

چهارمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

فناور برتر

۱۳۸۷

 3

جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه

فناور برتر

۱۳۸۷

 4

جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه

كارآفرين برتر

۱۳۸۷

دومين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

رتبه دوم

۱۳۸۸

 6

پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

فناور برتر

۱۳۸۸

 7

پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

فناور برتر

۱۳۸۸

 8

جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه خوراسگان

فناور برتر

۱۳۸۸

 9

جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه خوراسگان

فناور برتر

۱۳۸۸

 10

جشنواره اختراعات آلمان

مدال نقره

۱۳۸۸

 11

جشنواره تحقيقات وكاربردي نيروي انتظامي

مقام اول

۱۳۸۸

 12

ششمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

فناور برنر

۱۳۸۹

 13

مسابقات بين المللي روباتيك جام امير كبير و مسابقات ملي روباتيك خوارزمي

مقام دوم

۱۳۸۹

 14

سومين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

مقام اول

۱۳۸۹

 15

اولين المپياد اختراعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول

دو مدال نقره

۱۳۸۹

 16

استان اصفهان در ششمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

سه عنوان جوان نخبه

۱۳۸۹

 17

سومين جشنواره كسب و كار دانشجويان دانشگاه هاي استان اصفهان

مقام اول

۱۳۸۹

 18

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح توليد دستگاه پرتاب گر عمودي از مهندس محسن طاهري

۱۳۸۹

 19

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح ساخت مكمل غذايي و دارويي با استفاده از قارچ خوراكي و دارويي از مهندس ناصر پور سعيد

۱۳۸۹

 20

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح دستگاه تمام اتوماتيك فروشگاه كالا از محمد رضا ناظم (در بخش ويژه)

۱۳۸۹

 21

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح ساخت سيستم كنترل هوشمند روشنايي شهري از محمد حسين سعيدي نژاد

۱۳۸۹

 22

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح ديوار پارتيشن متحرك با تكنيك جك از يحيي هندي(بخش فني و مهندسي)

۱۳۸۹

 23

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح راه اندازي سامانه جامع آموزش و مشاوره علوم اداري و منشيگري از مريم فريدي زاد( بخش علوم انساني)

۱۳۸۹

 24

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح كلينيك عرضه استاندارد و گياهان دارويي از  مهندس حامد كياني

۱۳۸۹

 25

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح مديريت و فرآوري پسماندهاي دامي و گياهي از مهندس عليرضا نيك نفس

۱۳۸۹

 26

عنوان برتري در اولين جشنواره ملي ايده هاي نو و كارآفرين

طرح بستر كشت گلداني از سميرا صفري (بخش كشاورزي)

۱۳۸۹

 27

ششمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

فناور برنر

۱۳۸۹

 28

ششمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

فناور برتر

۱۳۸۹

 29

جشنواره توليد كنندگان جوان استان

توليد كننده برتر

۱۳۸۹

 30

جشنواره توليد كنندگان جوان استان

توليد كننده برتر

۱۳۸۹

 31

جشواره اختراعات سوئيس

مدال نقره

۱۳۸۹

 32

جشواره اختراعات آلمان

مدال نقره

۱۳۸۹

 33

در جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي

مركز رشد برتر

1390

 34

كتاب تغذيه قارچ هاي خوراكي از اعضاي مركز رشد فناوري در جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي

كتاب برتر

1390

 35

جشنواره اختراعات مالزي توسط اعضاي مركز رشد قناوري

مدال نقره

1390

 36

شركت در جشنواره فن آفريني شيخ بهايي

 

1390

 37

جشنواره علم تا عمل معاونت فنآوري رياست جمهوري

طرح برگزيده استان اصفهان

1390

 38

جشنواره علم تا عمل معاونت فنآوري رياست جمهوري

طرح برگزيده استان اصفهان

1390

 39

جشنواره علم تا عمل معاونت فنآوري رياست جمهوري

طرح برگزيده استان اصفهان

1390

 40

طرح توليد بذر خيار پارتنوكارپ طرح برتر استان اصفهان در جشنواره علم تا عمل و تقدير معاونت فنآوري رياست جمهوري از آن

 

1390

 41

كسب افتخارات متعدد در دومين المپياد مخترعان

مهندس عبدالرضا اقتداري در گروه كشاورزي- مدال طلا

1390

 42

كسب افتخارات متعدد در دومين المپياد مخترعان

سيد امير حسين اقبالي و هادي زماني و دكتر روح اله يزداني و مهندس احسان شهري و دكتر مجيد دلشاد و دكتر رضا عباسيان در گروه فني و مهندسي- مدال نقره

1390

 43

كسب افتخارات متعدد در دومين المپياد مخترعان

مهندس كامران صفوي در گروه فن اران نوين- مدال طلا

1390

 44

كسب افتخارات متعدد در دومين المپياد مخترعان

مهندس علي انصاري در گروه پزشكي - مدال برنز

1390

 45

كسب افتخارات متعدد در دومين المپياد مخترعان

همچنين مهندس مرجان پديدار و مهندس سحر روشنك و مهندس يحيي هندي و دكتر مريم گل آبادي: در گروه ايده ها

1390

 46

انتخاب دو نفر از اعضاي مركز رشد فناوري به عنوان فناوران برتر استان توسط استانداري اصفهان

آقاي مهندس هادي زماني

1390

 47

انتخاب دو نفر از اعضاي مركز رشد فناوري به عنوان فناوران برتر استان توسط استانداري اصفهان

آقاي مهندس يحيي هندي

1390

 48

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري در نهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر استان يزد

آقاي مهندس هادي مهر سروش

1390

 49

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري در نهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر استان يزد

آقاي مهندس يحيي هندي

1390

 50

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري در نهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر استان يزد

آقاي مهندس كامران صفوي

1390

 51

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري در نهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر استان يزد

آقاي مهندس علي انصاري

1390

 52

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري در نهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر استان يزد

خانم مهندس مرجان پديدار

1390

 53

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري درجشنواره منطقه اي اختراعات كوهرنگ

آقاي مهندس كامران صفوي

1390

 54

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري درجشنواره منطقه اي اختراعات كوهرنگ

آقاي مهندس علي انصاري

1390

 55

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري درجشنواره منطقه اي اختراعات كوهرنگ

آقاي مهندس هادي زماني

1390

 56

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري درجشنواره منطقه اي اختراعات كوهرنگ

آقاي مهندس حسين اقبالي

1390

 57

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري درجشنواره منطقه اي اختراعات كوهرنگ

آقاي صفر علي اسماعيلي

1390

 58

راهيابي اعضاي مركز رشد فناوري درجشنواره منطقه اي اختراعات كوهرنگ

آقاي مهندس احسان شهري

1390

 59

شركت اعضاي مركز رشد فناوري گياهان دارويي در دوازدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري كشور

واحد فناوري ثمين سبز

1390

 60

شركت اعضاي مركز رشد فناوري گياهان دارويي در دوازدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري كشور

واحد فناوري ترنم سبز سپاهان

1390

 61

شركت اعضاي مركز رشد فناوري گياهان دارويي در دوازدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري كشور

واحد فناوري رشد سبز

1390

 63

كسب تائيديه سطح 3 بنياد ملي نخبگان توسط سه مخترع دانشگاه و راهيابي به بخش تجاري سازي جشنواره نوآوري و شكوفايي بنياد ملي نخبگان

آقاي صفر علي اسماعيلي

1390

 64

كسب تائيديه سطح 3 بنياد ملي نخبگان توسط سه مخترع دانشگاه و راهيابي به بخش تجاري سازي جشنواره نوآوري و شكوفايي بنياد ملي نخبگان

آقاي مهندس علي انصاري

1390

 65

كسب تائيديه سطح 3 بنياد ملي نخبگان توسط سه مخترع دانشگاه و راهيابي به بخش تجاري سازي جشنواره نوآوري و شكوفايي بنياد ملي نخبگان

آقاي شهاب خزائلي

1390

 66

موفقيت اعضاي مر كز رشد در چهارمين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

آقاي مهندس احسان شهري  موفق به كسب رتبه سوم

1390

 67

موفقيت اعضاي مر كز رشد در چهارمين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

آقاي مهندس محمد رحيمي  موفق به كسب رتبه برتر

1390

 68

موفقيت اعضاي مر كز رشد در چهارمين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

خانم مهندس مرجان پديدار  موفق به كسب رتبه برتر

1390

 69

موفقيت اعضاي مر كز رشد در چهارمين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

آقاي مهندس علي انصاري  موفق به كسب رتبه برتر

1390

 70

موفقيت اعضاي مر كز رشد در چهارمين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

آقاي مهندس هادي زماني   موفق به كسب رتبه برتر

1390

 71

موفقيت اعضاي مر كز رشد در چهارمين جشنواره كسب و كار دانشگاه هاي استان اصفهان

آقاي مهندس حسين اقبالي   موفق به كسب رتبه برتر

1390

 72

مقام برتر توسط دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در دهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

آقاي علي انصاري (اختراع تشك لگن دار ويژه افراد بستري)

1390

 74

مقام برتر توسط دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در دهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

آقايان هادي زماني و حسين اقبالي (پروژه ركوردر صنعتي بدون كاغذ)

1390

 75

مقام برتر توسط دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در دهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

آقاي سيد محمد رضا محدث كسايي (مقاله modeling and inplementation…)

1390

 76

پذيرش پانزده طرح مركز رشد واحدهاي فناوري در سومين جشنواره علم تا عمل معاونت علمي و فناوري

نجمه صمدي، كامران صفوي، محمد محمدرضايي، هادي رضايي، زيبا اسدي، احمد محمدي قهساره، ميترا عطاآبادي، مهرداد جعفرپور

حسين اقبالي بابادي، احمد ياوري،ظهراب سلحشوري، سيداميررضا طاهايي، شهاب خزائلي، علي انصاري، مرجان پديدار

4 لغايت 8 شهريور 91

 77

انتخاب 17 نفر از اعضاي مركز رشد به عنوان فناوران و پژوهشگران برتر استان اصفهان در هشتمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان

علي انصاري، ظهراب سلحشوري، سيد اميررضا طاهايي، هادي رضايي محمد محمدرضايي، احمد محمدي، زيبا اسدي، نيلوفر برومند، نجمه صمدي، مرجان پديدار، شهاب خزائلي، كامران صفوي، احمد ياوري

27/9/91

 78

دريافت گواهينامه اشتهار به خلاقيت و نوآوري توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

12/7/91

 79

كسب تقديرنامه مدير خلاق و نوآورسازماني توسط رياست محترم دانشگاه

دكتر احمد علي فروغي ابري

12/7/91

 80

كسب تنها مدال ايران در بخش بيوتكنولوزي كشاورزي چهلمين دوره جشنواره بين المللي اختراعات ژنو- سوئيس

كامران صفوي

ارديبهشت 91

 81

كسب عنوان بهترين پژوهشگر جوان سال ۱۳۹۱ استان اصفهان

كامران صفوي

8/4/91

 82

كسب مقام اول بخش اختراعات حوزه پزشكي در پنجمين جشنواره علمي و فناوري فكر برتر استان گيلان در بخش آزاد- حوزه پزشكي

علي انصاري

1 لغايت 4 آبان 91

 83

كسب مقام دوم بخش نمايشگاه شركت هاي دانش بنيان در پنجمين جشنواره علمي و فناوري فكر برتر استان گيلان در بخش حقوقي غير دولتي

شهاب خزائلي

1 لغايت 4 آبان 91

 84

معرفي مركز رشد واحدهاي فنآوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان به عنوان مركز رشد برتر كشور

مركز رشد واحدهاي فنآوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

25/9/91

 86

كسب مقام دوم در جشنواره ملي ايدههاي كارآفريني و فرصتهاي جديد كسب و كار اروميه

شهاب خزائلي

آذر 91

 87

كسب مقام سوم بخش اختراعات در جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي

احمد ياوري

آذر 91

 88

كسب مقام اول بخش كتاب  در جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي

شهاب خزائلي

آذر 91

 89

كسب مقام دوم بخش كارآفريني در جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي

شهاب خزائلي

آذر 91

 90

كسب مقام دوم بخش اختراعات در جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي

كامران صفوي

آذر 91

 91

كسب مقام اول بخش كارآفريني و بخش اختراعات در جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي

علي انصاري

آذر 91

 92

كسب مقام اول بخش اختراعات در جشنواره پژوهش، نوآوري و كارآفريني راشد تربتي

علي انصاري

آذر 91

 93

كسب مقام دوم بخش مقالات كشاورزي در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

مرجان پديدار

6/12/91

 94

كسب مقام دوم بخش اختراعات پزشكي در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

علي انصاري

6/12/91

 95

كسب مقام قابل تقدير بخش مقالات كشاورزي در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

احمد محمودي

6/12/91

 96

كسب مقام سوم بخش تاليف علوم پزشكي در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

الهام زماني

6/12/91

 98

كسب مقام قابل تقدير بخش مقاله علوم انساني در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

وحيد اميري

6/12/91

 99

كسب مقام قابل تقدير بخش مقاله علوم انساني در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

محمد مهدي كريمي

6/12/91

 100

كسب مقام سوم بخش اختراعات فني و مهندسي در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

منير فرهمندپور و شهاب خزائلي

6/12/91

 101

كسب مقام ممتاز در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

محمد مهدي كريمي

6/12/91

 102

كسب عناوين مهندسين برتر استان اصفهان در دومين جشنواره ي روز ملي مهندسي استان اصفهان

سعيد شريفي و تيموري منش

اسفند 91

 104

كسب مقام سوم بخش طرح پژوهشي كشاورزي در يازدهمين جشنواره ممتاز، مبتكر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان

مهدي مالكي زاده

6/12/91

تاریخ به روز رسانی:
1393/02/30
تعداد بازدید:
7827
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
معاونت فناوری وزارت علوم
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
بنیاد ملی نخبگان
واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد خوراسگان
سامانه خرید محصولات

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني از دستاوردهاي مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تلفن دفتر مرکز رشد : 35۳۵۴۰۶۹-۰۳۱ و تلفن واحدهای فناوری مستقر 35354062
Powered by DorsaPortal